Zápis do MŠ 2021/2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte

vyplněný evidenční list dítěte, v případě jeho přijmutí, přinesete až v září, ale doporučujeme si jej vzít s sebou k lékaři zároveň se žádostí o přijetí

Při zápise obdrží zákonní zástupci registrační číslo mailem, pod kterým bude oznámeno přijetí dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.
Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  v MŠ individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, ale dítě musí být přihlášeno k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o  individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce zástupkyni ředitele pro činnost mateřské školy zároveň se žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
Dne 30.5. 2021 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na stránkách mateřské školy a na úřední desce, která je u zastávky ČSAD, pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ, po dobu 15 dní.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do  vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dní.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy Křenov, okres Svitavy stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Počet volných míst pro rok 2021/2022 je 11.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě, které k 1. 9. 2021 nedosáhne věku 2 let, nemůže být do mateřské školy při zápisu přijato.

II.

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2021 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku.

Z tohoto důvodu budou tyto děti přijaty bez výhrady – nebudou se na ně vztahovat níže uvedená kritéria. Tyto děti jsou povinny docházet do mateřské školy po celý školní rok.

(zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon §34a odst.2 a §179 odst.2 ). Děti s povinnou školní docházkou nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

III.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií, uvedených v následné tabulce:

                              Kritéria                               Bodové hodnocení
          Dosažení 5 let věku do 31. 8. 2021                               5
          Dosažení 4 let věku do 31. 8. 2021                               4
          Dosažení 3 let věku do 31. 8. 2021                               3
          Dosažení 2 let věku do 31. 8. 2021*                             1
                      Dodatečná kritéria
         Místo trvalého pobytu v obci                                         2
         Místo trvalého pobytu v okolní obci                             1
         Sourozenec v MŠ nebo ZŠ                                              1
         Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami               1

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno starší dítě.

* Při dostatečně volné kapacitě mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.

a) děti se samostatně oblékají a svlékají

b) děti se samostatně nají

c) děti nemají pleny

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

Děti mladší 3 let nemají zákonný nárok na umístění v MŠ.

IV.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu, a to do 16. 5. 2021.

Comments are closed.