Družina

Vedoucí pracovník: Bc.Kateřina Glocová

Mobil: +420 705 128 323

Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině

Skladba činností se řídí věkem dětí ve skupině a jejich individuálními možnostmi.

Školní družina

 • rozvíjí dítě v dovednostech a vědomostech potřebných k životu ve společnosti
 • vede děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání vůči své osobě i druhých, osvojení si základních společenských hodnot
 • umožňuje dítěti najít si své místo ve skupině
 • napomáhá formování životních postojů a posiluje osobnost dítěte k dosažení úspěchů
 • zabezpečuje odpočinek, relaxaci a aktivní využití volného času
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • vede děti k získání a uplatnění znalostí o životním prostředí, k péči a její ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví a uvědomělé kázni
 • spolupracuje s rodinou

Všeobecné úkoly školní družiny

 • dbát na dodržování řádu školy, školní jídelny a školní družiny
 • vést děti důsledně k uvědomělé kázni, čestnému jednání a kamarádství
 • objevování nové formy práce při jednotlivých činnostech
 • zapojení dětí hravou formou do činností výtvarných, pracovních, hudebních, tělesných, přírodovědných a ekologických
 • rozvoj volních vlastností, samostatnosti, odpovědnosti a správného rozhodování
 • uplatňování zásad slušného chování
 • dbát na pitný režim ve ŠD
 • dbát na šetrné zacházení s majetkem ŠD, ZŠ
 • zlepšovat estetický vzhled třídy školní družiny a okolí
 • včas odhalit šikanu mezi spolužáky
 • podporovat pomoc a toleranci mezi žáky
 • zájmovými činnostmi přispět k rozvoji osobnosti dítěte

Comments are closed.