Program MŠ

Výchovné práce

Záměrem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

Naším hlavním záměrem je, aby formou hry nejen při činnostech plánovaných, ale i při nejrůznějších činnostech, situacích a za různých okolností působil pedagog tak, aby ve všech třech cílových oblastech svým chováním a jednáním dítě ovlivnil.

Výchovná práce v naší mateřské škole probíhá dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Pojďme spolu hned, objevovat svět. Témata jsou volena v souladu s aktuálním ročním obdobím :

 

   MALÍŘ PODZIM                                              

 

* Vítáme Tě ve školce

* Plody podzimu

* Když padá listí

 

 

 

   KRÁSY ZIMY                                                                              

 

 

* Kouzelné Vánoce

* Zima je tu, děti

* Malí vědci

 

 

 

 JARO UŽ SE PROBOUZÍ

 

* Vítání jara

* Auto jede

* U nás doma

* Hurá na prázdniny

 

 

 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Zásady k naplňování vzdělávacích cílů

 • poskytovat dítěti vhodné vzory v chování
 • dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte, vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění
 • poskytovat dítěti dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala
 • poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí
 • poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • všímat si i maličkostí v chování dítěte
 • jednat vždy s dítěte důstojně, nezesměšňovat jej, neponižovat
 • poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními
 • nezařazovat nezdravé soutěžení dětí
 • jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému
 • věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
 • maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie
 • poskytnout dětem příležitost podílet se na vytvoření pravidel ve skupině

Školní řád mateřské školy pro rok 2020/2021

Comments are closed.