Školní řád mateřské školy 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy, 569 22 Křenov 141

Školní řád mateřské školy – 2021/2022

Ředitel školy: Mgr. Pavel Kovářík

Zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy: Hana Formánková, DiS.

Adresa školy: Mateřská škola Křenov, 569 22 Křenov 56

Telefon: +420 731 528 208

e-mail: mskrenov@zsamskrenov.cz

webové stránky: www.zsamskrenov.cz

Obsah:

1. Práva zákonných zástupců dítěte

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte

3. Práva dětí

4. Povinnosti dětí

4a Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

5. Stravování dětí

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

7. Stížnosti, oznámení a podněty

8. Provoz mateřské školy

9. Časový harmonogram režimových činností

10. Provoz mateřské školy

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

12. Přijímací řízení do mateřské školy

13. Povinnost předškolního vzdělávání

14. Individuální vzdělávání

15. Ukončování předškolního vzdělávání

16. Podmínky zacházení s majetkem školy

17. Závěrečná ustanovení

Ředitel Základní školy a mateřské školy Křenov, okres Svitavy vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, výjimka nastává při závažných epidemiologických opatření.

▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně, pokud tak nebude učiněno dítě bude automaticky odhlášeno ze školního stravování

▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list),

▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitel nerozhodl o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

▪ dodržovat předpisy vydané ředitelem školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

▪ na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

3. Práva dětí:

▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

▪ na odpočinek a volný čas,

▪ na účast ve hře odpovídající jeho věku,

▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

▪ na emočně kladné prostředí,

▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

4. Povinnosti dětí

▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

▪ dodržovat pravidla hygieny

4a. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

▪ Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

▪ právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

▪ zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

5. Stravování dětí

▪ při celodenním pobytu se děti stravují v MŠ 3x denně plus pitný režim

▪ částka na celodenní stravování činí 40,-Kč

▪ poplatek za stravování se platí bezhotovostně

▪ platba je splatná do 20.dne příslušného kalendářního měsíce

▪ jídelníčky jsou zveřejňovány v šatnách dětí a na webových stránkách školy

6. Úplata za předškolní vzdělávání

▪ je stanovena ředitelem školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

▪ v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

▪ vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

▪ podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

7. Stížnosti, oznámení a podněty

▪ k práci mateřské školy se podávají u ředitele školy nebo zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

8. Provoz mateřské školy

▪ je stanoven: od 6:30 – 15:30 hodin

▪ Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin, poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

▪ Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:15 hodin.

▪ V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:15 do 15:30 hodin.

▪ Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena.

▪ Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

▪ Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

9. Časový harmonogram režimových činností

06:30 – 09:30 spontánní hrové činnosti a pohybové aktivity dětí řízené činnosti / podle potřeby individuální, skupinové nebo společné, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,  rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu

07:30 – 08:15  svačina

09:30 – 11:30 osobní hygiena, převlékání na vycházku, pobyt dětí venku,

11:30 – 12:15 převlékání, hygiena, oběd

12:15 – 14:15 převlékání, poslech pohádek, spánek

14:15 – 15:30 oblékání, odpolední svačina, do rozchodu dětí spontánní činnosti, pohybové aktivity, individuální práce

▪ Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy v sekci „aktuality“.

10. Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen

▪ v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a zástupkyní ředitele pro činnost mateřské školy,

▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

▪ Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

▪ V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

▪ Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

▪ Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

12. Přijímací řízení do mateřské školy

▪ termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem v období od 1. května do 16. května,

▪ o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, místním rozhlasem a veřejné vývěsky.

▪ ředitel rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

▪ přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

▪ přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

▪ dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitel MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

▪ podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné

13. Povinnost předškolního vzdělávání

▪ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

▪ povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,

▪ povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

▪ dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

▪ náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2

14. Individuální vzdělávání

▪ povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

▪ pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

▪ plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit řediteli školy i v průběhu školního roku,

▪ oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

– jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

– uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

– důvody pro individuální vzdělávání,

▪ ředitel školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

▪ úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu od 8:00 – 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na druhý čtvrtek v měsíci prosinci od 8:00 – 12:00 hodin v Mateřské škole Křenov. Druhé ověřování proběhne čtvrtý čtvrtek v měsíci květen od 8:00 – 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na druhý čtvrtek v měsíci červen od 8:00 – 12:00 hodin v Mateřské škole Křenov.

▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her, pracovních listů a zapojení se do dopolední činnosti v MŠ

▪ pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

15. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitel může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

▪ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

▪ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

▪ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

▪ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

16. Podmínky zacházení s majetkem školy

▪ děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

17. Závěrečná ustanovení

▪ Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

▪ Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v šatnách dětí a je k nahlédnutí u zástupkyně ředitele pro činnost mateřské školy

▪ Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 20. 8. 2021, na provozní poradě dne 20. 8. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

▪ Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu v mateřské škole na schůzce s rodiči dne 14. 9. 2021 (doloženo zápisem).

▪ Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1. 9. 2021

V Křenově dne 20. 8. 2021

Comments are closed.